Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Adrichem Creatie & Communicatie. Afwijking van deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen, offertes en tarieflijsten
Alle aanbiedingen en offertes van Adrichem Creatie & Communicatie zijn vrijblijvend. Elke aanbieding of offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden. Mochten in de aanbieding of offerte genoemde aantallen, formaten of gewichten gewijzigd worden, of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt Adrichem Creatie & Communicatie zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zicht tot betaling daarvan. Elke aanbieding, offerte c.q. heeft een geldigheidsduur van 28 dagen.

Totstandkoming
Een overeenkomst met Adrichem Creatie & Communicatie komt uitsluitend schriftelijk tot stand door schriftelijke aanvaarding respectievelijk schriftelijke bevestiging door Adrichem Creatie en Communicatie. Indien Adrichem Creatie & Communicatie een opdrachtbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als volledig juist, tenzij opdrachtgever direct, doch uiterlijk drie werkdagen (zijnde maandagen tot en met vrijdagen) voor de aanvang van de overeenkomst protesteert. Wijzigingen in de overeenkomst gelden slechts, indien deze schriftelijk door Adrichem Creatie & Communicatie zijn bevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Adrichem Creatie & Communicatie mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en deugdelijke materialen of gegevens. Indien niet anders overeengekomen worden opdrachten aan derden, in het kader van het uitvoeren van de opdracht, door of namens de opdrachtgever gegeven. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen zowel Adrichem Creatie & Communicatie als de opdrachtgever elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp of product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Adrichem Creatie & Communicatie dient de opdrachtgever de goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Een door Adrichem Creatie & Communicatie opgegeven termijn voor te volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of inhoud van de overeenkomst ander blijkt. Adrichem Creatie & Communicatie is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Adrichem Creatie & Communicatie bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

Prijzen
De door Adrichem Creatie & Communicatie opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Adrichem Creatie en Communicatie is gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen aan gewijzigde omstandigheden, zulks te beoordeling aan Adrichem Creatie & Communicatie. Adrichem Creatie & Communicatie zal de opdrachtgever ten spoedigste van de prijswijziging op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beƫindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging.

Betaling
De betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens Adrichem Creatie & Communicatie gaat in op het moment dat de overeenkomst is gesloten.

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Adrichem Creatie & Communicatie is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de prijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor betaling van de prijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort gaan met de uitvoering van de overeenkomst. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is opdrachtgever in zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever vanaf dat moment, rente verschuldigd van 2% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook ingeval uitstel van betaling wordt overeengekomen. Indien opdrachtgever nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

Door de opdrachtgever gedane betaling strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste openstaan, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Intellectueel eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteurs recht toe aan Adrichem Creatie & Communicatie. Voor zover een dergelijk recht slecht verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Adrichem Creatie & Communicatie bevoegd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. Tenzij het werk er zicht niet voor leent, is Adrichem Creatie & Communicatie te allen tijden gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Adrichem Creatie en Communicatie in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen. De in het kader van de opdracht door Adrichem Creatie & Communicatie tot stand gebracht werktekeningen, protoypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Adrichem Creatie & Communicatie, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden te hand zijn gesteld.

Toepasslijk recht en domiciliekeuze
Op geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Adrichem Creatie & Communicatie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij Adrichem Creatie & Communicatie de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden Adrichem Creatie & Communicatie